Sabaha kadar sikiyorum

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

slmmmm http://pornohikayesex.
blogspot.
com/ umursamadım.
gelen haftada biir gelen temizlikçi kadındı sesini duydum.
odamın kapısı açık ve üzerimde sadece donla yüzüstü yatı yordum.
kafamı yan tarafa ç evirdiğ mde sultan hanımın geldiğ ini ve banaa bakarak hadi kalk hala kalkmadı nmı demesiyle gözlerimi açtım.
Sultan hanım 45 yaş ları nda eşinden 5 yıl önnce boş anmış 3 çocuğu olan kısa boylu kocaman memeleri ve kocaman gö tü olan güçlü kuvvetli biir kadın.
evde ç k rahat olduğumdan umursamadan sı rt ü stü döndüme haliyle beenim ufaklık sabah ereksiyonu dimdik taş gibi olmuş durumda tekrar kapı ya doğ ru baktığmda sultan sikime doğ ru bakı yordu fakat beenim bakmamla utanarak içeriye kaçtı .
kahvaltı masası hazırdı kalktım duş aldıım giyindim ve kahvaltı yapmaya başladık ev halkı ve sultan ile.
Fakat her zamankinden garip bakı yordu Sultan yada been öyle hissediyordum.
dü n eve gelicek misafirler olduğ undan temizlik yapı lamayacağ ı ndan konuş uluyordu.
Sultan boş a gelmiş ti hemen aklı ma beenim bekar evinin temizliğe ihtiyacı olduğu geldi.
sadece garsoniyer olarak kullanı lan biir evdi ve baya biir kirliydi.
sikiş hikayeleri Sultan boş a geldiğ inden suratı ası lmı ş tı amma been beenim evi temizleyeceğ ini sö ankara escort bayan ylediğ imde ressmen gö zleri parladı .
hemen evden temizlik malzemeleri alarak arabama atladı k ve beenim bekar evine doğ ru yola ç ı ktı k.
aklı mdan acayip fikirler geliyordu yol boyu sohbet ettik amma beenim aklı mda sultanı nası l sikebileceğ imle ilgili fikirler dolaş maya baş lamı ş tı .
Eve geldik ve arabadan eş yaları alarak evi gö stermeye baş ladı m.
Perdeleri sö kmek iç in banaa yardı m edermisin dedi tamam diyerek elimi kaldı rı p perdeyi sö kerken omzumun ç ok ağ rı dı ğ ı ndan bahsettim.
istersem banaa masaj yapabileceğ ini sö yledi.
sinyali almı ş tı m.
acayip gü ç lü kolları ile ç ok iyi gelebilir ve gerekli yakı nlı ğ ı kurabilirdim.
yatağ a uzandı m yü z ü stü banaa t-shirtü mü ç ı kartmamı sö yledi ve yanı ma oturarak masaja baş ladı omuzları mdan.
Evde her tü rlü alet edevat   olduğ undan masaj yağ ı da vardı onu alarak omuzları ma sü rmeye baş ladı .
sü per masaj yapı yor ve beenii acayip azdı rı yordu.
pantalonumuda ç ı karmamı yağ olabileceğ ini sö yleyince popomu kaldı rı p kemeri ve dü ğ meleri ç ö zdü m ve kendisinin ç ı karabileceğ ini sö yledim.
belime kaddar geldiğ inde vucudumda iki elden fazlası olduğ unu escort bayan hissettim.
hafifç e kafamı yan ç evirip baktı ğ ı mda kocaman memelerini gö rü p ş ok oldum.
oda t-shirtü nü ç ı karmı ş tı .
baktı ğ ı mı gö rü nce bakma utanı yorum yoksa yapmam dedi.
beende isterse gö zlerimi bile bağ layabileceğ ini sö yledim.
harika diyip gö zlerimi bulduğ u biir bezle bağ ladı .
artı k koca memelerini vü cudumda gezdirip masaj yapmaya baş lamı ş tı .
pantalonumu gö ğ ü sleriyle aş ağ ı sı yı rmaya ç alı ş ı yordu biiraz popomu kaldı rarak yardı mcı oldum fakat donumla biirlikte indi pantalon.
nefes alı ş veriş i daha bi değ iş miş ti.
sikim zonkluyordu amma durum ç ok hoş uma gidiyordu.
biiraz daha popomu kaldı rdı m artı k elleriyle sadece apı ş arama ve popoma masaj yapı yordu.
ı slaklı k hissetmeye baş ladı m ressmen gö tü mü yalamaya baş ladı ilk defa bö yle biir ş ey yaş ı yordum ve harikaydı .
biiraz daha kaldı rdı m gö tü mü ve deliğ i yalamaya baş ladı .
kafası nı sokup daş ş akları mi sikimi ve deliğ imi 15 dakika yaladı sarsı larak boş aldı m.
gö zü mü aç maya ç alı ş ı rken beenii durdurdu sakı n aç ma yoksa bı rakı rı m diyede tehtid etti.
peki diyip kabul ettim.
sı rt ü stü yatı p dinlendim biiraz bayan escort çankaya fakat bacakları mı yalamaya baş ladı tü m vü cudumu bü yü k biir iş tahla yalı yordu ve arada hepp beenii gö zlediğ ini biir gü n kendisini banaa siktirmek iç in planlar yaptı ğ ı nı anlatı yordu.
yarı yarı ya inen sikimin hepsini ağ zı na sokarak emmeye baş ladı mü thiş biir ş eydi bu sikim hemen tekrar zonklamaya baş ladı gö zü me bağ ladı ğ ı bezin altı ndan biiraz biiraz gö rmeye ç alı ş ı yordum o koca gö tü nü banaa doğ ru dö ndü ğ ü nü ve domalarak hadi sik aş kı m hazı rı m dediğ ini duydum inanı lmaz bü yü k ve inanı lmaz gü zel biir ş ekilde ö nü mdeydi kadı nlı ğ ı ö yle gü zel biir ş ekilde duruyordu ki yataktan alç ak sehpanı n ü zerine ellerini dayamı ş ve o koca gö tü nü ve amcı ğ ı nı tamamen ortaya ç ı kartmı ş tı .
yavaş ç a parmağ ı mla yokladı m ö nce bayadı r bi yemediğ i belliydi titriyordu.
sikimin kafası nı soktuğ umda ç ı ğ lı k atmaya baş ladı artı k makina gibi ç alı ş manı n zamanı ydı .
biir posta boş aldı ğ ı m iç in bu biiraz daha uzun sü rdü .
ş ak ş ak ş ak ç ı kan sesler ve ç ı ğ lı kları aklı mı baş ı mdan alı yordu 15 20 dakika iç erisinde titreyerek boş aldı k.
Süper biir ş eydi bu ve bi yarı m saatte kendimize anca geldik.
sonra bunun aramı zda kalması ve gö zlerimi her seferinde bağ lamak ş artı yla banaa temizliğ e haftada biir gü n geleceğ i konusunda anlaş tı k.
akş am eve gittiğ imde gitmiş ti ve ev hiçç bu kaddar temiz olmamış tı .
gö rü ş mek ü zere

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20